درخواستی ها

در این صفحه شما می توانید برنامه و بازی مورد نظر خود را از ما درخواست کنید تا ما آن را در اسرع وقت و بر اساس اولویت در سایت به همراه تحلیل و بررسی کامل قرار دهیم.

نکته: در نظر داشته باشید فقط بازیها و برنامه هایی در سایت قرار می گیرند که با ارزشها و شئونات سایت اندروید سیتی هماهنگ باشد.

برای رسیدگی سریعتر می توانید لینک گوگل پلی مطلب درخواستی را در فیلد توضیحات وارد نمایید.

لطفا تمامی فیلدها را به درستی پر کنید:

به دلیل تعدد تعداد درخواست ها، تا رسیدگی کامل به درخواست های قبلی این بخش مدتی کوتاه غیر فعال می باشد.